jakie mągą być skutki podpisania a niedoręczenia pisma sądowego byłemu mężowi

Gesty

Temat: Czy taki rozwód jest ważny
cały czas przebywa w Irlandii. Na rozprawie zjawia się adwokat mojego męża z matką męża no i ja. Rozwód został przeprowadzony i się uprawomocnił. Po dwóch latach mąż wrócił do Polski i stwierdził ,że rozwód jest nieważny bo on nie ma pojęcia nic na temat pisma procesowego , które napisała matka i nikomu nie udzielał żadnego pełnomocnictwa ani matce ani adwokatowi ponieważ ... - czy mąż musiał osobiście podpisać pełnomocnictwo dla adwokata i dla matki czy też nie. Czy w wypadku sfałszowanych podpisów przez matkę rozwód jest ważny. Bardzo oproszę o wyjaśnienie mi tej...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=126185Temat: Brak podpisu
Co do podpisu za męża: Art. 126. § 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać: 1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; 2) oznaczenie rodzaju pisma; 3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności; 4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; 5) wymienienie załączników. § 2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu, pisma zaś dalsze - sygnaturę akt. § 3. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa. § 4. Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z ... formalnej strony: Art. 130. § 1. Jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym. § 11. Jeżeli pismo wniosła osoba zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, która nie ma w kraju przedstawiciela, przewodniczący wyznacza termin do poprawienia lub uzupełnienia pisma albo uiszczenia opłaty nie krótszy niż miesiąc. § 2. Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu. § 3. Pismo poprawione lub uzupełnione w terminie wywołuje skutki od chwili jego wniesienia. § 4. Zarządzenie przewodniczącego o zwrocie pozwu doręcza się tylko powodowi. § 5. Pisma procesowe sporządzone z naruszeniem art. 871...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=8849


Temat: Postępowanie o cofnięcie darowizny
  Samo podpisanie Atu Notarialnego nastąpiło w domu. przyjechał Notariusz ze swoim sekretarzem. Została przeczytana treść, były naniesione poprawki - czyli co mama jeszcze che zmienić, co dodać. Po przeczytaniu całej treści ... bym podpisał jej Użyczenie działki jaką do tej pory użytkowała bez umownie. Po kilku dniach zaprosiłam siostrę aby podpisać z nią tą umowę użyczenia części działki. Ona jednak zrezygnowała mówiąc że już nie chce pomimo że nadał korzystała z tej działki. Więc pewnego dnia namówiłam jej męża by podpisał umowę, ponieważ nie chcę wam nic odbierać, ale chcę byście byli spokojni że ... Wypowiedziałam mu umowę i w zamian za to moja siostra żona tego szwagra wyłudziła od mamy podpis i wniosła sprawę do sądu o unieważnienie darowizny. Powód - nie wiedział co podpisuje ... podpisu. O tym że wyłudziła podpis wie nie jeden sędzia bo poruszam tą kwestię w innych toczących się sprawach jakie założyło mi moje rodzeństwo. Druga siostra wniosła do sądu sprawę o ... mówi. przedłużyłabym ponieważ zagwarantowała bym jej to na piśmie i przed sądem, do którego mnie zaprowadziła o zasiedzenie. !
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=56258


Powered by WordPress, © Gesty